Thông báo đang ký thực hành môn Hệ thống Viễn thông ( Khóa AT11)

Các lớp ATTT khóa 11 (AT11), đăng ký thực hành môn Hệ thống viễn thông (F18)  bằng cách điền thông tin cá nhân và chọn ca thực hành vào biểu mẫu theo đường link dưới đây. Chú ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký một lần. 

Địa điểm: Tầng 3 nhà Thí nghiệm.

Hạn đăng ký: Hết ngày 11/05/2017

Đối với các lớp AT11 (L01 và L02) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6NbYuveUrAM-YeKqIiNJI1iK_3FCAWgFlf4y241kE_dMTyA/viewform?usp=sf_link
Đối với các lớp AT11 (L03 và L04) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7qPFwzxJoVQevsgw73YNmHwQFxQrcLEBUkUoAIDFRao73GQ/viewform?usp=sf_link

 

Hướng dẫn viết báo cáo thực hành (tại đây)

Tin tức khác

Tin tức sự kiện