Thông báo hướng dẫn nộp báo cáo thực hành môn hệ thống viễn thông

Sinh viên các lớp L01, L02, L03 và L04 gửi file báo cáo thực hành môn hệ thống viễn thông theo các đường link dưới đây. 
Ghi chú: File gửi có định dạng pdf và được đặt tên theo mẫu như sau: họ_tênđệm_tên_lớp.pdf. Ví dụ: Sinh viên có tên: Nguyễn Thị Linh lớp L01 đặt tên như sau: nguyen_thi_linh_L03.pdf
Lớp L01:
 https://script.google.com/macros/s/AKfycbyQdz6SsoXEU-OCiIfWTB3pqukoN-RKjeufgHuSLix811F4BJxN/exec
Lớp L02:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyzw8uBe4Vz6lTY9mFA_jWkqJp6y2o8DTJTrq1UrOhlc265Gsg/exec
Lớp L03:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyDGBc4D0mLXly3KDe7S5nlM5DQwNYWDgd4AyebIbJfA7xlGJI/exec

Lớp L04:
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyxZYocq3O9ufzw20CbSLD9-xcFdeBE07Z2VbaRMHKV4D9VPfXJ/exec

Hạn nộp: Hết ngày Thứ 6 02/06/2017

Tin tức khác

Tin tức sự kiện