Đào tạo đại học

 Chương trình khung đào tạo chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động

 

- Chuyên ngành: Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động

 

- Mã ngành đào tạo: 52.52.02.07

 

- Tổng số tín chỉ: 168

 

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ)

 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Kỹ sư.

 

Nội dung chương trình khung