Hướng dẫn làm báo cáo thí nghiệm môn : Hệ thống viễn thông khóa AT12 học kỳ 2 (2017-2018)

Báo cáo thí nghiệm Hệ thống viễn thông các lớp AT12 - L01; L03; L04; L05
 
làm theo mẫu như đường link:
 
 
Hạn nộp báo cáo: Nộp báo cáo tại lớp học lý thuyết vào buổi cuối của môn học.

Tin tức khác

Tin tức sự kiện