Bộ môn Điện - Điện tử

Giới thiệu chung

Bộ môn Điện - Điện tử được thành lập 1988 thuộc khoa cơ sở, Học viện kỹ thuật mật mã, nay là một trong ba bộ môn thuộc khoa Điện tử viễn thông. Chức năng nhiệm vụ chính của bộ môn Điện - Điện tử là giảng dạy và nghiên cứu khoa học về hướng điện tử công nghiệp, điện tử tự động hóa. Ngoài ra bộ môn Điện - Điện tử còn tham gia giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở điện tử cho các đối tượng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã, An toàn thông tin và Phần mềm nhúng và di động của Học viện Kỹ thuật mật mã.

Danh sách các học phần phụ trách:

1. Kỹ thuật điện.

2. Cấu kiện điện tử và linh kiện điện tử.

3. Lý thuyết mạch điện tử.

4. Điện tử tương tự và kỹ thuật mạch điện tử.

5. Điện tử tương tự - Điện tử số.

6. Kỹ thuật xung.

7. Thiết kế mạch điện tử sử dụng máy tính.

8. Thực tập cơ sở 1.

9. Thực hành Điện - Điện tử.

10. Điện tử công nghiệp.

11. Cơ sở điều khiển tự động.

12. Điều khiển tự động.

13. Điện tử công suất.

14. Kỹ thuật cảm biến.

15. Thiết kế PLC.

16. Hệ thống SCADA.

Hướng nghiên cứu chính:

+  Hệ thống điện tử tự động hóa công nghiệp.

+ Điện tử tự động trong các thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dụng.

+ Hệ thống điều khiển tự động và Robotics.

+ Nghiên cứu phát triển và cải tiến các dây chuyền sản xuất công nghiệp.

+ Nghiên cứu phát triển và cải tiến các thiết bị điều khiển và thu thập dữ liệu trong công nghiệp.

+ Nghiên cứu và bảo trì các hệ thống điện tử trong công nghiệp.