Khoa Điện tử viễn thông

Giới thiệu chung

Khoa Điện tử viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển chung của Học viện Kỹ thuật mật mã. Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy và nghiên cứu khoa học về Điện tử viễn thông phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo Kỹ sư kỹ thuật mật mã, kỹ sư An toàn thông tin và kỹ sư Phần mềm nhúng và di động. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ sư chất lượng cao về Điện tử viễn thông phục vụ cho kinh tế xã hội cũng như cho Ban cơ yếu chính phủ, hiện nay Khoa đang thực hiện đào tạo hệ đại học  Kỹ sư  Điện tử viễn thông, chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động.

Giới thiệu chuyên ngành Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động.

Cơ cấu tổ chức:

Ban Chủ Nhiệm Khoa:

-               Chủ nhiệm Khoa; 02 Phó Chủ nhiệm Khoa.

03 Bộ môn:

-               Bộ môn Điện – điện tử;

-               Bộ môn Điện tử máy tính;

-               Bộ môn Hệ thống viễn thông.

Cơ sở vật chất:

Hiện nay Khoa có hệ thống gồm 03 phòng thí nghiệm phụ vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Học viện.

  • Phòng thí nghiệm Điện điện tử: phục vụ các học phần về Điện tử cho tất cả các đối tượng đào tạo trong Học viện.

  • Phòng thí nghiệm cơ sở ngành: phục vụ các học phần về Điện tử máy tính, Kỹ thuật viễn thông phục vụ cho tất cả các đối tượng đào tạo của Học viện.

  • Phòng thí nghiệm chuyên ngành: phục vụ cho các học phần về chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác.

Bên cạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khoa. Tính đến nay, Khoa đã và đang chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở, cấp Ban, và cấp nhà nước. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của Khoa chủ yếu về Điện tử viễn thông, các hệ thống nhúng và điều khiển tự động.

Về hợp tác, Khoa đã thiết lập quan hệ với các trường đại học đào tạo về Điện tử viễn thông trong nước như Học viện Kỹ thuật quân sự, trường Đại học Bách khoa Hà nội, Học viện Bưu chính viễn thông,… Thông qua đó chương trình đào tạo, hệ thống giáo trình của Khoa luôn được cập nhật, trao đổi và bổ sung cho phù hợp với nhu cầu đào tạo về Điện tử viễn thông hiện nay. Ngoài ra, Khoa cũng có quan hệ hợp tác với các viện nghiên cứu trong Ban Cơ yếu, Bộ Quốc phòng nhằm triển khai và nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ giảng viên.

Sứ mệnh:

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông chất lượng cao theo hướng ứng dụng thực tế. Sinh viên ra trường đáp ứng được tốt các yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp. Nghiên cứu, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vữ Điện tử viễn thông cho xã hội.

Tầm nhìn:

Phát triển hướng chuyên ngành đào tạo Hệ thống nhúng và Điều khiển tự động theo hướng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của cơ quan, doanh nghiệp.

Phát triển Khoa theo định hướng nghiên cứu ứng dụng có trình độ ngang tầm với các đơn vị đào tạo trong nước và quốc tế. Tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học năng động, hiện đại thu hút được sự hợp tác của các doanh nghiệp lớn, các nhà khoa học đầu ngành.

Định hướng phát triển:

  • Đào tạo khối kiến thức về Điện tử viễn thông phục vụ các chương trình đào tạo trong Học viện.
  • Nâng cao năng lực đào tạo Kỹ sư Hệ thống nhúng và điều khiển tự động nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế xã hội và Ban cơ yếu.
  • Nâng cao sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng cao.
  • Hợp tác toàn diện với các cơ sở nghiên cứu khoa học, các tập đoàn công nghệ cao có uy tín trong nước và quốc tế trong việc triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực ĐTVT.
  • Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Khoa.
  • Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.