Bộ môn Điện tử Máy tính

Giới thiệu chung

Bộ môn Điện tử máy tính là một trong ba bộ môn thuộc khoa Điện tử viễn thông, Học viện kỹ thuật mật mã. Chức năng nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy và nghiên cứu khoa học về hệ thống nhúng và điều khiển tự động. Ngoài ra còn tham gia giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở cho các đối tượng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật mật mã, An toàn thông tin và Phần mềm nhúng và di động của Học viện Kỹ thuật mật mã.

Danh sách các học phần phụ trách:

1.Kỹ thuật Vi xử lý.

2.Xử lý tín hiệu số.

3.Điện tử số.

4.Điện tử tương tự - Điện tử số.

5.Thực hành Điện Điện tử.

6.Hệ thống nhúng.

7.Thiết kế hệ thống nhúng.

8.Thiết kế hệ thống số.

9.Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật ghép nối.

10.An toàn hệ thống nhúng.

11.Mạng các hệ thống nhúng.

Hướng nghiên cứu chính:

+ Hệ thống nhúng và thiết kế các hệ thống nhúng.

+ Công nghệ mạch điện tử tích hợp FPGA, ARM …

+ Hệ thống điều khiển tự động và Robotics.

+ Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật xử lý tín hiệu (âm thanh, hình ảnh).

+ An toàn các hệ thống nhúng …